Menu


Tidsbestilling og information
Hvem kan undersøges
Undersøgelser
Røntgenundersøgelse
Link
Sådan finder du klinikken
Ultralyd
Ventetid på undersøgelser
Information til fagpersoner
Røntgenstråler
Hvordan klager du
Persondatabeskyttelse
Kvalitet og Patientoplevelser
Lukke eller feriedage
Billedmateriale på undersøgelse

 

Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse og diagnostik af dig som patient indsamler og behandler vi en række personoplysninger om dig. Vi vil her beskrive, hvordan vi behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig)

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 Navn, adresse, telefonnr., personnummer

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse og diagnostisk af dig

 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger eller hospital/sygehuse

 • Afregningsformål

 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning

 • Dokumentationspligt

 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

   Frivillighed

  Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge og diagnosticere dig.

  Kilder

  I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. hospital/sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

  Videregivelse af personoplysninger

  Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse eller diagnosticering af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb

 • Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, politiet, sociale myndigheder, forsikringsselskaber i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger

 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.

 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer

 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

 • Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse tilfælde det henvisende hospital/sygehus

 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

  Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

  Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

 • Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.

 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven.

 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

 • Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende hospital/sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.

 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.

  Tilbagekaldelse af samtykke

  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

  Brug af databehandlere

  Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere er p.t. Datagruppen MultiMed A/S og Valsø.

  Opbevaringsperiode

  Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor Vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

  Dine rettigheder

  Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

  Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

  Kontakt

  Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

  MRI, Ultralyd- og Røntgenklinikken, Peter Bangs Vej 9 C, 2000 Frederiksberg